Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Miejskie Przedszkole Nr 13

 

 

Miejskie Przedszkole Nr 13

Miejskie Przedszkole Nr 13

Tutaj miejsce na baner ze zdjęciem

Lorem ipsum dolor

Regulaminy

 Regulamin elektronicznej ewidencji czasu pobytu dziecka

w Miejskim Przedszkolu Nr 13 w Legnicy

 

§ 1

Postanowienia wstępne

1. W celu ewidencji obecności i rozliczania czasu pobytu dzieci w Miejskim Przedszkolu Nr 13 w  Legnicy wprowadza się elektroniczny system ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu – oprogramowanie WizjaNet – „Przedszkola i Stołówki”.

2.Elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu obowiązuje wszystkie dzieci korzystające z usług przedszkola.

3.Zarejestrowane informacje trafiają do oprogramowania, które zlicza faktyczny czas pobytu dziecka w przedszkolu w danym miesiącu, uwzględniając ilość godzin płatnych ponad podstawę programową. Za czas pobytu dziecka w przedszkolu rozumie się czas pozostawania dziecka pod opieką nauczycieli.

4.Każdemu dziecku przysługują dwie indywidualne karty zbliżeniowe, które rodzice/opiekunowie prawni otrzymują nieodpłatnie w depozyt.

5.Karty są własnością Miejskiego Przedszkola Nr 13 w  Legnicy.

6.Rodzice/prawni opiekunowie potwierdzają podpisem odbiór kart z kodem przypisanym dziecku, który obowiązuje przez cały czas uczęszczania dziecka do Miejskiego Przedszkola Nr 13 w Legnicy.

7.Rodzic/Opiekun prawny jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych kart w przypadku zaprzestania korzystania z  usług przedszkola.

8.Fakt utraty karty musi zostać niezwłocznie zgłoszony do dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 13 w  Legnicy oraz do wychowawców grup.

9.Zagubienie, zniszczenie lub uszkodzenie karty zbliżeniowej obciąża użytkownika, który jest zobowiązany opłacić karę umowną w kwocie 30 zł.

10.Elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu zapewnia identyfikację dziecka i  automatyczne rejestrowanie jego czasu pobytu w przedszkolu przy wykorzystaniu indywidualnych kart zbliżeniowych.

11.System nalicza opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Legnicy w  sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Legnica.

12.Elektroniczny system ewidencji pobytu w przedszkolu rejestruje czas pobytu dziecka w  przedszkolu za pomocą rejestratora zamontowanego w przedszkolu i kart zbliżeniowych przypisanych do każdego dziecka.

13.Elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu stanowi zestaw urządzeń z  oprogramowaniem, które pozwalają na zapis czasu wejścia i wyjścia osoby wyposażonej w  unikatowy klucz identyfikujący, który ją identyfikuje w systemie rejestrującym wejścia i  wyjścia.

14.Przyprowadzając dziecko Rodzic/Opiekun prawny rejestruje to zdarzenie przykładając kartę zbliżeniową do czytnika umieszczonego w przedszkolu (w pobliżu drzwi wejściowych do przedszkola). System automatycznie rejestruje godzinę, o której dziecko zostało przyprowadzone lub odebrane (urządzenie wykrywa pojawienie się karty w zasięgu czytnika i sygnalizuje zdarzenie wejścia sygnałem dźwiękowym i świetlnym - zapala się dioda). Poza rejestracją elektroniczną karty prowadzona będzie ewidencja w dzienniku zajęć. Ewidencja w dzienniku nie daje możliwości naliczania opłat, a służy jedynie nauczycielowi.

15.Odbierając dziecko z przedszkola postępuje się analogicznie jak w pkt 12 – przyłożenie identyfikatora rejestruje godzinę odbioru dziecka.

16.Zarejestrowane informacje trafiają do oprogramowania, które zlicza czas pobytu dziecka w  przedszkolu. Pracownicy przedszkola posiadają elektroniczny raport zawierający ilości godzin jakie dziecko spędziło w placówce.

17.Na podstawie zarejestrowanej obecności dziecka, automatycznie naliczana jest również ilość posiłków, zadeklarowana w informacji o świadczenie usług przedszkola.

18.W przypadku awarii systemu lub okoliczności niezależnych od przedszkola, dopuszcza się możliwość czasowego prowadzenia tradycyjnej (papierowej) ewidencji czasu pobytu dziecka w  placówce.§ 2

Przyprowadzanie i odbieranie dziecka

1.Rodzice/prawni opiekunowie lub inne upoważnione osoby przyprowadzające dziecko niezwłocznie po wejściu dziecka do przedszkola zobowiązani są do przyłożenia karty zbliżeniowej ich dziecka do czytnika rejestrującego wejście i wyjście znajdującego się w pobliżu drzwi wejściowych do przedszkola.

2.Po zbliżeniu karty do czytnika i zarejestrowaniu obecności swojego dziecka w przedszkolu rodzice/prawni opiekunowie kierują się do szatni.

3.Po przebraniu dziecka rodzice/ prawni opiekunowie lub inne osoby upoważnione oddają dziecko pod opiekę nauczyciela w sali lub innym wyznaczonym miejscu.

4.Jeżeli Rodzic/Opiekun prawny nie może zarejestrować rzeczywistego czasu pobytu dziecka w  przedszkolu z  powodu braku karty lub innych ważnych powodów, powinien niezwłocznie powiadomić wychowawcę podając godziny przyprowadzenia lub odbioru dziecka z przedszkola, a  w przypadku braku kontaktu z wychowawcą pracownikowi przedszkola pełniącego dyżur przy drzwiach wejściowych. Intendent przedszkola w tym przypadku wprowadza dane do system w  następnym dniu roboczym na podstawie otrzymanych informacji od wychowawcy lub pracownika placówki.

5.W przypadku niezarejestrowania rzeczywistego czasu pobytu dziecka w przedszkolu w sposób określony w pkt 13 i 14 opłaty za świadczenia przedszkolne naliczane będą według zasad:

   1) W przypadku braku rejestracji wejścia dziecka do przedszkola Rodzic/Opiekun prawny zobowiązany będzie do odpłatności za pobyt dziecka w danym dniu w placówce za okres: od godziny zadeklarowanej w pisemnej deklaracji do momentu zarejestrowania wyjścia w sposób określony w pkt 13.

   2) W przypadku braku rejestracji wyjścia dziecka z przedszkola Rodzic/Opiekun prawny zobowiązany będzie do odpłatności za pobyt dziecka w danym dniu w placówce za okres: od godziny zarejestrowanego wejścia do godziny zadeklarowanej w pisemnej deklaracji.

   3) W przypadku braku rejestracji wejścia i wyjścia dziecka z przedszkola, a stwierdzeniem obecności w dzienniku zajęć Rodzic/Opiekun prawny zobowiązany będzie do odpłatności za pobyt dziecka w  przedszkolu w danym dniu zgodnie z zadeklarowanym czasem pobytu dziecka w placówce określonego w pisemnej deklaracji.

6. Zakazuje się udostępniania kart osobom nieupoważnionym. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikające z naruszenia tego zakazu

7.W przypadku, gdy przedszkole pełni dyżur wakacyjny i przyjmuje na ten czas dzieci z innej placówki w momencie braku możliwości przeniesienia karty do placówki pełniącej dyżur, dopuszcza się odnotowanie obecności tych dzieci w inny sposób. Wyznaczona przez dyrektora placówki osoba odnotowuje czas wejścia do przedszkola i wyjścia dziecka z przedszkola.§ 3

Sposób naliczania odpłatności za pobyt  i wyżywienie dziecka w przedszkolu

1.Rodzice/prawni opiekunowie dziecka uiszczają odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu wykraczający poza godziny realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie dziecka w przedszkolu.

2.Płatności za faktyczny czas pobytu dziecka w przedszkolu oraz deklarowaną ilość posiłków żywieniowych na dany rok szkolny naliczane są na podstawie odczytu kart zbliżeniowych lub danych wprowadzonych do systemu zgodnie z zapisami ujętymi w § 2 pkt 4.

3.Po zakończeniu każdego miesiąca następuje rozliczenie opłaty za dodatkowe godziny pobytu w  przedszkolu uwzględniające faktyczny czas pobytu dziecka w placówce wykazany przez elektroniczny system ewidencji.

4.Po zakończeniu każdego miesiąca następuje rozliczenie opłaty za wyżywienie dziecka w  przedszkolu, uwzględniające dni nieobecności w placówce.

5.Fakt późniejszego przyprowadzenia dziecka do przedszkola lub wcześniejszego odbioru z  placówki nie pomniejsza odpłatności za wyżywienie o koszt niezjedzonego posiłku.

6.Wszelkich rozliczeń, o których mowa w ust. 4, 5 dokonuje wyznaczony pracownik przedszkola.

7.Informacja dla rodziców o wysokości opłaty za pobyt i żywienie będzie dostępna na uruchomionym portalu. Dostęp do serwisu informacyjnego nastąpi po złożeniu przez rodzica/prawnego opiekuna pisemnej deklaracji wraz ze wskazaniem właściwego adresu mailowego w celu udostępnienia danych potrzebnych do zalogowania.§ 4

Postanowienia końcowe

1.Niniejsze zasady są dostępne na tablicy ogłoszeń w przedszkolu oraz na stronie internetowej przedszkola pod adresem mp13.legnica.eu. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z niniejszymi zasadami i ich stosowania oraz przekazania niezbędnych informacji na ich temat innym osobom upoważnionym do przyprowadzania i odbierania dziecka z  przedszkola.

2.Informacji związanych z techniczną obsługą programu, naliczaniem opłat za pobyt i żywienie dziecka w przedszkolu udziela rodzicom/opiekunom prawnym dziecka dyrektor przedszkola lub inna wskazana przez niego osoba.

3.Niniejsze zasady obowiązują od 1 września 2021 r.

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-09-15 10:25przez:
Opublikowano:2021-09-15 10:43przez:
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy
Odwiedziny:957

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.